b.art | art gent | 30 november - 4 december 2012 

 

b.art | art gent | 30 november - 4 december 2012 

 

b.art | art gent | 30 november - 4 december 2012 

 

b.art | art gent | 30 november - 4 december 2012 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel |
juni 2012 | i.s.m. filip daniels en inge gobert
 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool
brussel | juni 2012 | i.s.m. filip daniels en inge gobert
 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel |
juni 2012 | i.s.m. filip daniels en inge gobert
 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel |
sint-lukasgalerij | juni 2011 | i.s.m. johan van looveren en inge gobert
 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel | sint-lukasgalerij | juni 2011 | i.s.m. johan van looveren en inge gobert 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel | sint-lukasgalerij | juni 2011 | i.s.m. johan van looveren en inge gobert 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel |
sint-lukasgalerij | juni 2011 | i.s.m. johan van looveren en inge gobert
 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel |
sint-lukasgalerij | juni 2011 | i.s.m. johan van looveren en inge gobert
 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel | sint-lukasgalerij | juni 2011 | i.s.m. johan van looveren en inge gobert 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel | sint-lukasgalerij | juni 2011 | i.s.m. johan van looveren en inge gobert 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel | sint-lukasgalerij | juni 2011 | i.s.m. johan van looveren en inge gobert 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel | sint-lukasgalerij | juni 2011 | i.s.m. johan van looveren en inge gobert 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel | the egg brussel | juni 2008 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel
the egg brussel | juni 2008
 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel | the egg brussel | juni 2008 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel | the egg brussel | juni 2008 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel | the egg brussel | juni 2008 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel | the egg brussel | juni 2008 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel
the egg brussel | juni 2008
 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel | the egg brussel | juni 2008 

 

eindejaarstentoonstelling bacheloropleiding grafisch ontwerp sint-lukas hogeschool brussel
the egg brussel | juni 2008